Škodová komisia

OBEC ZÁHOR

Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

O Z N A M

Na základe príkazného listu prednostu Okresného úradu v Sobranciach číslo 18/2023 Vám oznamujeme, že v obci Záhor bola zriadená škodová komisia za účelom spracovania a spísania škôd na obecnom majetku a na majetku občanov obce, po veternej smršti, dňa 19.7.2023. Škody budú spisované za účelom možného nenárokovateľného odškodnenia poškodených zo strany Slovenskej republiky.

Škody sa týkajú hlavne výrazného poškodenia budov vo vlastníctve obce a vo vlastníctve fyzických osôb.

Za týmto účelom bola menovaná škodová komisia:

Predseda:        Marián Hric

Členovia:        Michaela Bali  - Jenčíková 

                        Miroslav Pastirík

Občan, ktorý chce nahlásiť poškodenie majetku tak môže urobiť na obecnom úrade, v úradných hodinách alebo priamo u predsedu, resp. členov škodovej komisie. Škodová komisia bude v obci spisovať škody do 31.7.2023. Po tomto termíne nebudú škody Okresným úradom Sobrance akceptované.

                                                                                                          Marián Hric

                                                                                                     Starosta obce Záhor