OZNAM - Údržba vyznačenia štátnej hranice

OZNAM

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci činností pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné zameranie bodov hraničnej čiary a kontrolu správnosti polohy hraničných znakov na štátnej hranici (Š 2 ods. 9 a I I zákona č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa: Geodetický a kartograficky ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, predbežne do 31.10.2023 v prihraničných obciach podľa rozdeľovníka.

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle 6 ods. I písm. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup. vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.