Pozvánka OZ

       OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:  20.03.2023 o 18.00 hod.

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Návrh na overovateľov zápisnice a zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesení

4. a/  Správa za druhý polrok 2022

    b/  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Záhor  za rok 2022

5. Limit pokladničnej hotovosti

6. VVS – zmluva o budúcej zmluve

7. Žiadosti – projekt vybavenie a skvalitnenie ZŠ počítačovou technikou – 5 % spoluúčasť – 893,16 eur a žiadosť kanalizácia  Záhor spoluúčasť 5 % - schválenie

8. Rôzne

9. Záver

Marián Hric

                                                                                                         starosta obce