Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - Obec Záhor - rok 2022

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV obec Záhor

V zmysle prílohy č. 2 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ÚVKO=((m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n)/mKO)*100%

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu (kg)

m zložka 1

200101

papier a lepenka

2212

m zložka 2

200102

sklo

5740

m zložka 3

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

797

m zložka 4

200104

obaly z kovu

298

m zložka 5

200108

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

50

m zložka 6

200121

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

3

m zložka 7

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

500

m zložka 8

200125

jedlé oleje a tuky

27

m zložka 9

200126

oleje a tuky iné ako uvedené  20 01 25

167

m zložka 10

200133

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02

9

m zložka 11

200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21 20 01 23

170

m zložka 12

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a

20 01 35

180

m zložka 13

200139

plasty

7466

m zložka 14

200110

šatstvo a textil  

1450

m zložka 15

20014001

meď, bronz, mosadz

260

m zložka 16

20014002

hliník

414

m zložka 17

20014005

železo a oceľ

36 207

SPOLU

   

55 950

 

Menovateľ „mKO“

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť

odpadu (kg)

200101

papier a lepenka

2212

200102

sklo

5740

200103

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

797

200104

obaly z kovu

298

200105

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob

138

200108

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

50

200121

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

3

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

500

200125

jedlé oleje a tuky

27

200126

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

167

200127

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

104

200133

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02

9

200135

Vyradené elektrické a elektrické zariadenia a iné ako uvedené v 2001 21 a 20 01 23

170

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001 21, 20 01 23 a 20 01 35

180

200139

plasty

7466

200203

iné biologicky nerozložiteľné odpady

2750

200301

zmesový komunálny odpad

49330

200111

šatstvo a textil

1450

20014001

meď, bronz, mosadz

260

20014002

hliník

414

20014005

železo a oceľ

36 207

SPOLU mKO

 

108 272

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022 = 55 950 / 108 272.0  x 100%

ÚVKO =  51,67 %

                                                                                                                                                                     -----------------------------------

                                                                                                                                                                               Marián Hric, v. r.

                                                                                                                                                                            Starosta obce Záhor