Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Záhor, okres Sobrance:

že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Vstupy na pozemok sa budú uskutočňovať v priebehu obdobia od 1.2.2023 do 31.8.2023.

V Košiciach dňa 14.1.2023

                                                                                                       Východoslovenská distribučná a.s.

                                                                                                        Mlynská 31

                                                                                                        042 91 Košice

Vyvesené dňa  1.2.2023

Zvesené dňa   ______________

__________________________________

Pečiatka o podpis oprávnenej osoby