Verejná vyhláška

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Okresný súd Michalovce, súdnym komisárom: JUDr. Alexandra Palovčíková, zastúpeným spoločníkom notárom JUDr. Martinom Palovčíkom, v dedičskej veci po poručiteľke Anne Poprikovej rod. Hornyovej posledný trvalý pobyt Pozdišovce , ktorá zomrela 12.7.2019

1. U p o v e d o m u j e Vladimíra Poprika rod. Poprika,, trvale bytom Záhor  a Viliama Poprika rod. Poprika,  Frýdek - Místek, Česká republika, ktorých pobyt toho času nie je známy, že prichádzajú do úvahy, ako dedičia zo zákona v I. dedičskej skupine.

II. Vy z ý v a Vladimíra Poprika rod. Poprika,  trvale bytom Záhor a Viliama Poprika rod. Poprika,  Frýdek - Místek, Česká republika, aby sa v lehote jedného mesiaca odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli súdu prihlásili na Okresnom súde Michalovce, alebo u súdneho komisára, alebo u procesného opatrovníka - vyššieho súdneho úradníka Okresného súdu Michalovce - JUDr. Mareka Doriča, ustanoveného na základe Uznesenia Okresného súdu Michalovce, spis. zn. 21D/749/2019, Dnot 301/2021 zo dňa 4.5.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.5.2022.

111. U p o v e d o m u j e Vladimíra Poprika rod. Poprika, trvale bytom Záhor a Viliama Poprika rod. Poprika, Frýdek - Místek, Česká republika, že podľa ust. 468 Občianskeho zákonníka na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť.

V Michalovciach dňa 31.5.2022

JUDr. Martin Palovčík spoločník JUDr. Alexandry Palovčíkovej

Notár - súdny komisár