Bezúhonnosť pre občanov Ukrajiny

  Bezúhonnosť pre občanov Ukrajiny

Vychádzajúc zo zaslanej nóty Veľvyslanectva Ukrajiny V Bratislave, že zavedením stanného práva na území Ukrajiny dňom 24. 02. 2022, boli pozastavené administratívne služby a vydávanie verejných listín a povolení vrátane vydávania dokladu o bezúhonnosti pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa v zahraničí a vzhľadom na obligatórne uvedené skutočnosti, že zahraničným osobám a cudzincom s bydliskom na Ukrajine v súčasnom období oprávnené orgány Ukrajiny výpis z registra trestov nevydávajú budú preukazovať bezúhonnosť nasledovne:

zahraničná osoba ako doklad o bezúhonnosti Ukrajiny predloží (pripojí) k ohláseniu živnosti „čestné prehlásenie“ (preukázanie podmienky bezúhonnosti podľa § 46 ods. 4 v spojení s § 46 ods. 5 živnostenského zákona), ktoré vykoná zahraničná osoba na Veľvyslanectve Ukrajiny v Bratislave alebo na Generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove.

na predložený doklad o bezúhonnosti vo forme čestného vyhlásenia legalizovaného na Veľvyslanectve sa uplatňuje výnimka spočívajúca upustením od vyššieho overenia.

Deklarovaný jednotný postup v rámci preukazovania bezúhonnosti zahraničnými osobami a cudzincami s bydliskom na Ukrajine v čase vojnového konfliktu je platný do odvolania.