Dotazník pre občanov

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  si Vás dovoľuje osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumu.

Cieľom projektu je zmapovať spôsob zabezpečovania  miestnych verejných služieb určených pre obyvateľov daného mesta alebo obce (napr. zber a odvoz TKO, údržba miestnych komunikácií). Projekt si pritom kladie za cieľ zmapovať práve tie faktory, ktoré prispievajú, resp. neprispievajú k úspešnému zabezpečovaniu daných služieb. Pre zmysluplné mapovanie je potrebné zistiť aj názor občanov a na kvalitu zabezpečovaných služieb. 

Dotazník zameraný na hodnotenie kvality služieb zabezpečovaných vašou samosprávou určený pre občanov: 

https://forms.gle/74fKGsV2aKfiEynf8