Oznámenie o vstupe na pozemok a rozkopávke

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK A ROZKOPÁVKE

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností

(pozemkov) v extraviláne, v katastrálnom území Obce Záhor, okres Sobrance,

že za účelom realizácie stavby V228-Pinkovce, Pinkovce-Záhor, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti. Počas realizácie stavby dôjde k zásahu do nespevnených plôch v extraviláne obce v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. Po skončení prác bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Práce sa budú uskutočňovať v dňoch 20.09.2021 – 15.11.2021.

Ďakujeme za pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach počas stavebných prác.

V Košiciach dňa 02.09.2021 

                                                                                            Východoslovenská distribučná a.s.

                                                                                            Mlynská 31

                                                                                            042 91 Košice