Nariadenie zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Nariadenie zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Košický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa 40 ods. 2 písm. c) a S 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o cestnej doprave”) a ako objednávateľ podľa S 43 písm. d) zákona o cestnej doprave, v súlade s 15 ods. 3 a 4 zákona o cestnej doprave,

n a r i a ď u j e


mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov v prevádzke pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy v rozsahu premávky počas školských prázdnin

s platnosťou dňa 14.09.2021

na základe rozhodnutia vedenia Košického samosprávneho kraja, v súvislosti s návštevou pápeža Františka v Košiciach, a s tým spojeným obmedzením výučby na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a cirkevných školách.

Zmeny sú nariadené po dohode s dopravcom, ktorý je povinný bezodkladne informovať cestujúcu verejnosť podľa S 15 ods. 5 zákona o cestnej doprave.

Podľa S 50 ods. 4 písm. b) zákona o cestnej doprave sa na schvaľovanie cestovných poriadkov a ich zmien nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

JUDr. Boris Bilčak riaditeľ