A
A
A

OZNAM

OZNÁM

Obci Záhor bol dňa 26.1.2021 doručený:  Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“.

Do uvedenej stratégie/dokumentu možno  nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na obecnom úrade Záhor, počas pracovných dní.