Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)”

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)” je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/skŕitv detail/ program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne 

Do oznámenia o strategickom dokumente môžte nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade Záhor, počas pracovných dní.