Oznámenie o strategickom dokumente „lntegrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030”

Oznámenie o strategickom dokumente „lntegrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030” je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https: /www.enviroportal.skí sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030. 


Do oznámenia o strategickom dokumente môžte nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade Záhor, počas pracovných dní.