Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026“ .

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Záhor, počas úradných hodín.